اشعار
  بستن

  عشق به روایت جامی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: جامی، عبدالرحمن بن احمد، گردآورنده:شاهین دهقان، ۴۲ صفحه - رقعی )شومیز(
  بستن

  عشق به روایت حافظ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: حافظ، شمس الدین محمد، گردآورنده:شاهین دهقان، ۵۲ صفحه - رقعی )شومیز(،
  بستن

  عشق به روایت خاقانی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: خاقانی، بدیل بن علی، گردآورنده:شاهین دهقان، ۵۲ صفحه - رقعی )شومیز(
  بستن

  عشق به روایت سعدی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: سعدی، مصلح بن عبداهلل، گردآورنده:شاهین دهقان، ۵۲ صفحه - رقعی )شومیز(،
  بستن

  عشق به روایت سنایی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: سنایی، مجدود بن آدم، گردآورنده:شاهین دهقان، ۴۲ صفحه - رقعی )شومیز(
  بستن

  عشق به روایت صائب تبریزی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: صائب تبریزی، محمد علی، گردآورنده:شاهین دهقان، ۴۲ صفحه - رقعی )شومیز(
  بستن

  عشق به روایت عراقی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر، گردآورنده:شاهین دهقان، ۵۲ صفحه - رقعی )شومیز(،
  بستن

  عشق به روایت عطار

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: عطار، محمد بن ابراهیم، گردآورنده:شاهین دهقان، ۴۲ صفحه - رقعی )شومیز(،
  بستن

  عشق به روایت مولوی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: مولوی، جالل الدین محمد بن محمد، گردآورنده:شاهین دهقان، ۴۲ صفحه - رقعی )شومیز(،
  بستن

  عشق به روایت نظامی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: نظامی، الیاس بن یوسف، گردآورنده:شاهین دهقان، ۴۲ صفحه - رقعی )شومیز(