اشعار

  عشق به روایت جامی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: جامیگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت حافظ

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: حافظگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت خاقانی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: خاقانیگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت سعدی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: سعدیگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت سنایی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: سناییگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت صائب تبریزی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: صائب تبریزیگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت عراقی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: عراقیگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت عطار

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: عطارگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت مولوی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: مولویگردآورنده: شاهین دهقان

  عشق به روایت نظامی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  شاعر: نظامی گردآورنده: شاهین دهقان